piotr drzal

  Attributes

  • Male
  • Digital artist

  Galleries

  Biuro t?umacze? j?zyka rosyjskiego.

  Contact

  About the artist

  Policja w Sankt Petersburgu powsta?a jako G?ównego Policji z dnia 7 czerwca 1718 przez dekret Piotra Wielkiego . Anton de Vieira zosta? mianowany pierwszym Walnym Polizmeister .

  W dniu 19 stycznia 1722 Senat Rada ustali?a policja Moskwa . Departament Detektyw w 1866 r. powsta?a dzia?aj?ca pod Departamentu Policji MVD , a przez 1907 s?u?bami zosta?y utworzone w innych du?ych miastach Imperium Rosyjskiego , w tym Moskwie , Kijowie , Rydze , Odessie , Tyflisie , Baku i Rostów nad Donem . Pozosta?e dzielnice nadzorowane przez policj? wiejskich lub jednostek ?andarmerii.

  3500 silna policja z Petersburga biuro t?umacze? j?zyka rosyjskiego pod g?ówn? opozycj? do zamieszek, które oznaczone pocz?tkowy wybuch rewolucji lutowej . Po jednostki wojskowe stacjonowania miasto uciek?, policja sta?a si? g?ównym celem rewolucjonistów i numer zgin??o. Policja Imperium Rosyjskiego rozpuszcza si? w dniu 10 marca 1917 r., a w dniu 17 kwietnia Rz?d Tymczasowy siedzib? Milicji Ludowej ( milicji ) jako nowego organu ?cigania.